Zimowe porządki! Sprawdź nasze przeceny!

Szukaj

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MILUBA

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.miluba.pl (zwany dalej Sklep Internetowy) prowadzony jest przez firmę należącą do Anna  Bachota pod nazwą:

MILUBA Anna Bachota, Adres: ul. Wróblewskiego 6/39, 38-400 Krosno

email: miluba@miluba.pl  NIP: 6841465686

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

DEFINICJE

1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na mocy obowiązujących przepisów prawa;

2. Dostawca – przedsiębiorca (firma kurierska specjalizująca się w dostarczaniu przesyłek) wybrany przez Sprzedawcę dla potrzeb dostarczania Towarów do Klientów;

3. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw.

4. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

5. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

6. Klient lub inaczej Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

8. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

9. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

10. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

11. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego.

12. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem Płatności.

13. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

14. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie przedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

15. Przedmiot umowy – Towary i Dostawa będące przedmiotem umowy.

16. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.miluba.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

17.  Sprzedający, Producent: MILUBA Anna Bachota , ul. Wróblewskiego 6/39, 38-400 Krosno.

18. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

19. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

20. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:  

  a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;  

  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,  

  c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;  

  d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

    21. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

    22. RODO rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jest to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych – zastępuje dyrektywę 95/46/WE z 1995

INFORMACJE OGÓLNE

1. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego jest handel za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.

2. Przedmiotami sprzedaży jest odzież marki MILUBA (zwana dalej Marką), która została zaprojektowana i uszyta przez firmę MILUBA Anna Bachota zwanym dalej Producentem.

3. Firma MILUBA Anna Bachota jest właścicielem domeny „miluba.pl” zwanym dalej Sprzedawcą.

4. Produkty będące w ofercie sklepu mogą być dostosowane na specjalne życzenie klienta po wcześniejszym uzgodnieniu z Producentem.

5. Prezentowane na stronie internetowej produkty są zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego)

6. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego oraz majątkowe prawa autorskie jak również prawa własności intelektualnej do jego nazwy i domeny internetowej znaku graficznego Marki, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji  Towarów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem i za zgodą Sprzedawcy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Aby dokonać zakupu należy wypełnić odpowiedni formularz zamówienia wyświetlony podczas procedury zamówienia. W formularzu znajdują się pola, które należy wypełnić: adres dostarczenia zamówionych produktów, metodę płatności, metodę dostarczenia.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.miluba.pl

3. Podczas składania zamówienia klient może stworzyć własne konto w sklepie internetowym, jest to opcjonalne, zakupów można dokonywać bez rejestracji.

4. Każdy zarejestrowany klient ma wgląd w swoje dane, może je zmieniać a także usunąć. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych  zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych) przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Dane osobiste nie są udostępniane, sprzedawane ani przekazywane podmiotom trzecim.

6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia ze Sprzedającym.

7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedający przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

8. Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży .

9. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: od 2 do 14 dni.

10.Zamówione produkty wysyłane są na wskazany adres w formularzu zamówienia.

11.Sprzedawca dba o to aby Produkty na stronie Sklepu Internetowego odpowiadały jego stanom magazynowym i były dostępne.

12.Sprzedawca dokłada staranności podczas pakowania i zabezpieczania Produktów tak aby były bezpiecznie transportowane podczas przesyłki.

§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto. 

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

4. Płatności elektroniczne dokonywane są za pomocą portalu dotpay.pl. Opis metody płatności można znaleźć na stronie Metody Płatości.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

6. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

§4. DOSTAWA

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Klienta podczas składania Zamówienia.

2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący. Koszty wysyłki są podane podczas składania Zamówienia.

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsumentowi przysługuje prawo na podstawie art.27 Prawa konsumenckiego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem Formularz Zwrotu

3. Sprzedawca niezwłocznie przekaże informację o otrzymaniu Formularza zwrotu na adres email podany w formularzu lub w innej formie która zawarta jest w formularzu.

4. . Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Konsument odsyła rzeczy do Sprzedającego na własny koszt i ryzyko.

6.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.  Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33.

§6 RĘKOJMIA

1.Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

2. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

3. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również: 

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad; 

b) żądać usunięcia wady

7. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.

9. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający

10. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

11. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny; 

b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy;  

 c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad; 

 d) żądania usunięcia wady

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

12. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

13. W terminach określonych w §6 pkt 12-13 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

14. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

  1. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta, wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

    §7

 Ochrona danych osobowych. 

RODO rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jest to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych – zastępuje dyrektywę 95/46/WE z 1995

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego: miluba.pl w rozumieniu RODO jest MILUBA Anna Bachota, adres:38-400 Krosno, ul. Wróblewskiego 6/39, NIP 6841465686

2. Podstawa przetwarzania danych osobowych: a) Umowa sprzedaży, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji zamówienia oraz Umowy sprzedaży b) zgoda Klienta wyrażona na którymkolwiek etapie rejestracji, składania lub realizacji zamówienia, korzystania z Usług elektronicznych lub zawierania Umowy sprzedaży – w pozostałych przypadkach. 

3. Dane osobowe Użytkowników podane w trakcie rejestracji, zamówienia lub w zgłoszeniu, przetwarzane są przez sprzedawcę przy zachowaniu zasad określonych w RODO oraz wyłącznie w celu realizacji dostępu do sklepu internetowego MILUBA, obsługi konta Klienta, realizacji procesu zamówienia oraz dostawy, realizacji procesu reklamacyjnego oraz ochrony praw Klienta związanych z rękojmią lub gwarancją udzieloną na towary. 

4. Sprzedawca pozostaje uprawniony do przekazywania danych osobowych Klientów podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji zamówienia, dostawy lub realizacji procesu reklamacyjnego. W tym zakresie dane osobowe Klienta mogą być przekazywane dalej następującym podmiotom trzecim: 

a) firmom kurierskim, w tym Poczcie Polskiej, dostarczającym towar do Klienta; 

 b) serwisom – w przypadkach dotyczących reklamacji, napraw gwarancyjnych jeżeli produkt jest innej marki niż MILUBA; 

c) podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi: - informatyczne - księgowo-rachunkowe - doradztwa prawnego wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży lub zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sprzedawcy. 

5. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez jakiekolwiek podmioty nieupoważnione. 

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach wskazanych w RODO. Klientowi przysługuje w każdym czasie możliwość wglądu w przetwarzane przez Sprzedawcę dane osobowe, jak również prawo do ich poprawiania lub usunięcia, na zasadach wskazanych w RODO. Na tej samej podstawie Klientowi przysługuje prawo  do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, w których zgoda stanowi podstawę przetwarzania. 

7. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych osobowych: 

a) w procesie rejestracji uniemożliwia przeprowadzenie procesu rejestracji i uruchomienie konta Klienta; 

b) w przypadku realizacji zamówienia bez podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia 

 c) w przypadku reklamacji uniemożliwia przeprowadzenie procesu reklamacyjnego. 

8. Użytkownik dokonując rejestracji, składając zamówienie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Zgoda, o której mowa, może zostać wyrażona poprzez oznaczenie odpowiedniego pola we właściwym formularzu  zamówienia w sklepie internetowym.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018r.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj